Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 07 2017

Kropledonosa
22:32
Kropledonosa
22:31
2162 9eab 500

September 06 2017

Kropledonosa
21:45
3649 ce87
Kropledonosa
15:48
Reposted fromsowaaa sowaaa viaraZe raZe

September 04 2017

Kropledonosa
23:12
Pan doktor Kępiński pisze tak 

"Porównanie życia społecznego na oddziałach nerwicowych i psychotycznych zanalizowane dzięki badaniom psychosociometrycznym, wypada na korzyść chorych w tym drugim typie oddziałów . "Naskórek psychiczny" nie grubieje - dzięki temu może, że chorzy ci mało stykają się z otoczeniem, a ich wrażliwość utrzymuje się na poziomie wieku dziecięcego lub wczesnomłodzieńczego. Nie zawsze umieją oni lub chcą wyrazić to, co przeżywają. Wrażliwość ta może im utrudniać nawiązywanie kontaktów z otoczeniem, podobnie jak delikatny naskórek utrudnia ciężka pracę fizyczną. Ale tam, gdzie chory na schizofrenię czuje się względnie bezpieczny, jak np. na dobrze prowadzonym oddziale psychiatrycznym, gdzie styka się ze zrozumieniem i ze szczerą życzliwością - wrażliwość swą okazuje w formie przejęcia się losami współpacjentów i spieszeniem im z pomocą w miarę swych możliwości. Odnosi się wrażenie, że "societas schizophrenica" jest zdrowsza niż przeciętna społeczność, ludzi psychicznie zdrowych. Więcej jest w niej wzajemnego zrozumienia, szczerego współczucia, gotowości, a nie ma rywalizacji, intryg, wzajemnego niszczenia się. Jeśli to wrażenie jest słuszne, należałoby się zastanowić, jak jest możliwe, że życie indywidualne wykazuje duże odchylenie od norm, zbiorowe jest zdrowsze od normalnego. Oczywiście można by tę "dobroć" społeczeństwa schizofrenicznego tłumaczyć brakiem dynamiki życiowej, otępienia uczuciowego itp. objawami schizofrenicznymi, założywszy, że dynamika i żywość uczuciowa wyraża się w bezwzględności i egoizmie."

więc wydaje się całkiem sympatyczne towarzystwo :)
Reposted bynajlepsza najlepsza
Kropledonosa
22:31
Kropledonosa
22:30
1812 63da 500
hops
Reposted fromhiroshima2 hiroshima2
Kropledonosa
18:07

September 03 2017

Kropledonosa
10:34

September 02 2017

Kropledonosa
15:45
1867 97ba 500
Kropledonosa
15:45
1865 8790 500
Kropledonosa
15:44
1858 d225 500
Kropledonosa
14:44
4612 7021 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaqbshtall qbshtall

September 01 2017

Kropledonosa
19:03
8978 4e7f 500
Kropledonosa
16:12
16:10
7149 9728 500
Reposted fromTwee-lil-Lass Twee-lil-Lass viaregcord regcord
Kropledonosa
14:54
Reposted fromxanth xanth viahiroshima2 hiroshima2
Kropledonosa
14:52
Kropledonosa
13:17
Paskudny język, aż mnie skręca jak sobie przypominam
Kropledonosa
12:05
7618 5e5c
Reposted fromverdantforce verdantforce viaqbshtall qbshtall
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl